วันที่ 12 สิงหาคม 2560 :
ผศ.ดร.พิจิตรา ธงพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นำคณะครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ..NEXT..
 
วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ได้จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2559 ..ประกันคุณภาพการศึกษา..
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 : คณาจารย์โรงเรียน
เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม เพื่อศึกษา
เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
 
วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ..อบรมหลักสูตรสถานศึกษา..
 

วันนี้ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ สวดมนต์ รับสายสิญจน์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ ..กิจกรรมไหว้ครู..

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช
ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมและประธาน
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม
พนมพิทยพัฒน์ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมและแสดงปาฐกถา
ในกิจกรรม SatitNPU Open House 2017 
วันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ 2560
ศ.(พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย
และ รศ.ดร. ประวิตร เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ศึกษาดูงานระบบ
การเรียนการสอน ณ Excel Public School
เมือง Mysore ประเทศ India
วันที่ 22 มกราคม 2560 :
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาบุคคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม
โดยอยู่ในกลุ่มของสีฟ้า ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนสาธิตฯ
คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฯ....>NEXT<....
วันที่ 14 มกราคม 2560 :
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม
จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 14 มกราคม
ซึ่งถือเป็นวันครบรอบจัดตั้งโรงเรียนครบ 1 ปี
ทั้งนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง
ได้ร่วมกันทำบุญตักบารและถวายภัตราหารเช้า
แด่พระภิกษุสงฆ์....
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 :
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรม
จับสลากแลกของขวัญวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้อาจารย์
และนักเรียนร่วมกันส่งท้ายปีเก่าพร้อมต้อนรับปีใหม่
ทั้งนี้ในกิจกรรมทุกคนยังได้ร่วมกันประทานอาหาร
และเล่นเกมชิงของขวัญ ซึ่งบรรยากาศภายในงาน
อบอวนไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากทุกคน
...>NEXT<

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 :
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้จัด
กิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา และสาระความรู้
ต่างๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยังฝึกการพูด
ภาษาอังกฤษในการซักถาม...>NEXT<...

วันที่20 ธันวาคม2559 :
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมและเป็นวิทยากร
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ นักวิทย์ตัวน้อย ครั้งที่1
ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งใน
การจัดกิจกรรม เด็กๆ ที่เข้าร่วมได้รับทั้งความรู้
ความสนุก และประสบการณ์...>NEXT<

วันที่ 17 ธันวาคม 2559 :
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม
นำโดยท่าน ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี
คณะครูอาจารย์ และนักเรียน เฝ้าต้อนรับ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่.... >NEXT<

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 : คณะอาจารย์
นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรม
In Remembrance of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej เพื่อน้อม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความ
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559...>NEXT<

 

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 : คณะอาจารย์ได้              กิจกรรมวันลอยกระทง โดยให้นักเรียนจัดทำกระทง          โดยเลือกใช้วัสดุที่สนใจมาออกแบบชิ้นงาน ทั้งนี้ได้          รับความร่วมมือกับผู้ปกครองในการให้คำแนะนำ              ตลอดจนให้กำลังใจจนนักเรียนสามารถทำกระทง            จนสำเร็จ...>NEXT<

 

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 : คณะอาจารย์ได้จัดแหล่ง
เรียนรู้ ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่ หนองหาร
และอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
และศูนย์หัตถกรรมพื้นเมือง ทอผ้าและเครื่องดนตรี
อิสานที่ อ.นาหว้า จังหวัดนครพนม โดยการบูรณาการ
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ร่วมกัน ตามบริบท
ของแหล่งเร่ยนรู้จริงนอกสถานที่ให้กับนักเรียน
... >NEXT<
 
วิชาชีววิทยา อ.วิศรุต นำนักเรียนชั้น ม.4 ออก
สำรวจเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของพืชชนิดต่างๆ
จากประสบการณ์ตรงในท้องถิ่น ณ บ้านลุงโฮ และ
อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ และบริเวณอาคาร
ศรีโคตรบูรมหาวิทยาลัยนครพนม...> NEXT
 
วันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้มีพิธีไหว้ครู
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม
พนมพิทยพัฒน์ ขึ้น ณ ชั้น2 อาคารคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี
ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี เป็นประธานในพิธี...>NEXT<

 

  School Activities
- เดินหน้าประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯโดย อ.ชินวร อ.กฎชกร และ อ. ธีรวัฒน์
ได้เดินทางไปที่ ส.ทร.7 นครพนม FM. 97.50 เพื่อให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ...>NEXT<

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องโดยสารเครื่องบินจำลอง(Mock-up Cabin) วิทยาลัยการบินนานาชาติ ...> NEXT <

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทัศนศึกษา"ท่าอากาศยานนครพนม" และ "โรงเก็บเครื่องบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ ...> NEXT <

นักเรียนได้ลงพื้นที่เรียนรู้จากสถานที่จริง ณ "ห้อง simulator " เพื่อฝึกจำลองสถานการณ์ในการฝึกบินของนักศึกษาการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในกิจกรรมนี้เด็กๆ ได้ลงมือทดลองฝึกบินกันอย่างสนุกสนาน... > NEXT <

JE FaceBook FanBox

facebook like box joomla